Metod

Metoden är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet som är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation, ägd av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. IVL bedriver både forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet och har lång erfarenhet av att utföra livscykelanalyser och certifierade miljövarudeklarationer inom olika branscher.

Genomsnittligt material

För att kunna utarbeta klimatdata för materialutvinning, materialproduktion och avfallshantering tog IVL Svenska Miljöinstitutet fram materialsammansättningar för Blockets olika produktkategorier. I varje utvald produktkategori på Blocket gjordes stickprov om 30-50 publicerade annonser. Dessa annonser analyserades och produkternas genomsnittliga materialsammansättning (materialkaka) räknades ut. En genomsnittlig produkt i kategorin Soffor & Fåtöljer består till exempel av 30 procent trä, 11 procent stål, 18 procent polypropen, 20 procent polyuretan, 10 procent polyester, 7 procent bomull, 3 procent läder och 1 procent ull. Totalt togs 20 materialkakor fram, som vardera är representativa för minst en av de 53 utvalda produktkategorierna. Att 53 kategorier får plats i 20 materialsammansättningar beror på att t.ex. en bilstereo har liknande materialsammansättning som en hemmastereo, men produkterna återfinns i olika kategorier på Blocket.

Beräkningsgrund

För varje material togs klimatdata fram för råmaterialutvinning, materialproduktion och avfallshantering. Allting räknades i kg CO2- ekvivalenter.Värdet per material omräknades till sammansättningen i varje materialkaka så att varje materialkaka fick ett utsläppsvärde i kg. CO2-ekvivalenter/materialkaka, vilken därefter multiplicerades med snittvikten/annons för att få fram kg CO2-ekvivalenter/annons. Detta utsläppsvärde representerade en schablon för sparade utsläpp från en vara i kategorin som inte behövde produceras. Värdet låg till grund för beräkningen av klimatnyttan (sparade utsläpp) för varje produktkategori hos Blocket.

Transporter och drift

Till beräkningen lades även påverkan från transport av varan mellan säljare och köpare – detta var alltså inte en miljövinst utan påverkan. Baserat på Blockets kundundersökning beräknades ett snittavstånd om 44 km per annons fram, och klimatpåverkan från transport med personbil (bensin) inkluderades i beräkningen. Även klimatpåverkan (ej klimatnytta) från drift av serverhallar och Blockets kontor lades till beräkningen. Detta utgjordes av klimatpåverkan från produktion av 100 % förnyelsebar energi (vind och vatten).

Carbon Footprint-kalkylator

All klimatdata, annonsdata och påverkan från driften lades in i den Carbon Footprint-kalkylator som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram, och den potentiella klimatnyttan för kategorierna beräknades.