Snabbkurs i växthusgaser

Vad är egentligen växthusgaser och hur påverkas vår planet av utsläppen av dessa? Här finner du en kortfattade beskrivningar av begrepp och termer som ofta återkommer när det handlar om en hållbar framtid.

Växthusgaser

Runt jorden finns det en atmosfär som består av olika gaser. Vattenånga, koldioxid, metan och lustgas är de fyra gaser som det finns mest av. Tillsammans kallas de för växthusgaser.Växthusgaserna skapar en vägg, likt ett växthus, runt om jorden som gör att värmen studsar fram och tillbaka mellan jordens yta och atmosfären innan värmen lämnar atmosfären. Detta är nödvändigt för allt liv på jorden och kallas för den naturliga växthuseffekten.

Koldioxid – CO2

En av de viktigaste växthusgaserna är koldioxid, även förkortat CO2, och består av en kol atom (C) och två syre atomer (O). CO2 är en biprodukt vid förbränning av all typ av material och ämnen, samt att vi människor och djur andas ut CO2. CO2 är även den gas som användas i fotosyntesen för att bygga upp kolhydrater i växter.

Förbränning av fossila bränslen

Den främsta upphovskällan till CO2-utsläpp är förbränningen av fossila bränslen. Förbränning av fossila bränslen sker genom exempelvis bilkörning, energitillverkning och produktion av varor. Fossila bränslen så som olja, kol och naturgas består av energi som bundits i jordskorpan genom fotosyntesen för miljontals år sedan. När olja och kol pumpas eller grävs upp för att sedan förbrännas frigörs CO2 som inte har funnits i atmosfären på mycket lång tid. Växterna kan inte ta upp dessa extra mängder CO2 vilket ökar den totala mängden CO2 i atmosfären.

Den globala uppvärmningen

Ökningen av CO2, ökar mängden växthusgaser i atmosfären och växthuseffekten förstärks. Den förstärkta växthuseffekten leder till att värmen inte lämnar atmosfären lika snabbt och därmed ökar jordens medeltemperatur. Denna temperaturökning kallas för den globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen orsakar förändringar i naturen som påverkar oss människor, idag kan vi se; fler naturkatastrofer, mindre mängd drickbart dricksvatten och sämre skördar. För att minska dessa negativa effekter av den globala uppvärmningen är det viktigt att minska utsläppen av CO2.